بصیرت

امام صادق عليه السلام:

آن کس که بدون بصیرت حرکت می کند مانند کسی است که بیراهه می رود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمی انجامد.

منبع: الکافي ج 1 ص 43

احکام نمازقضا

-کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را بجا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه سستی، نماز نخوانده باشد ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد.

- اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید قضای آن را بخواند.

- کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست فورا آن را بجا آورد.

- کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی  بخواند.

- اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً قضای آن را بجا آورد. 

- قضای نمازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود. مثلاً کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده لازم نیست اول نماز عصر و بعداز آن نماز ظهر را قضا نماید.(برگرفته از توضیح المسائل مراجع عظام تقلید- م1370تام1375)               

احکام سجده سهو

امام،خامنه ای :

براي سه چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو بجا آورد:

اول : آن كه در بين نماز، سهواً حرف بزند. دوم: آن كه يك سجده را فراموش كند. سوم: آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت

و در دو مورد  هم احتياط واجب آن است كه سجده سهو بنمايد: اول در جايي كه نبايد نماز را سلام دهد مثلاً در ركعتهاي اول سهواً سلام بدهد. دوم: آن كه تشهد را فراموش كند. (توضیح المسائل مراجع،م1236)

سيستاني:

در دو مورد بعد از سلام نماز انسان بايد دو سجده سهوبجا آورد،

اول : آن كه تشهد را فراموش كند.دوم: آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت يا شك كند كه چهار ركعت خوانده يا شش ركعت

و در سه مورد بنابر احتياط واجب سجده سهو لازم است.

اول: آنكه اجمالاً بداند كه در نماز چيزي را اشتباهاً كم يا زياد كرده . دوم: آن كه در بين نماز ، سهواً حرف بزند.

سوم: در جايي كه نبايد سلام نماز رابدهد، (مثلاً در ركعت اول سهواً سلام بدهد.و احتياط مستحبّ آن است كه اگر يك سجده را فراموش كند يا اينكه در جايي كه بايد بايستد مثلاً در موقع خواندن حمد و سوره اشتباه بنشيند، و در موقعي كه بايد بنشيند مثلاً موقع تشهد، اشتباهاً بايستد) دو سجده سهو بجا آورد، بلكه براي هر چيزي كه در نماز اشتباهاً كم يا زياد كند، دو سجده سهو بنمايد.(توضیح المسائل ایشان،م 1222)

مكارم:

براي چند چيز بنابراحتياط واجب بايد بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد:

1- كلام بيجا، يعني سهواً به گمان اين كه نماز تمام شده حرف بزند.

 2- سلام بيجا، يعني مثلاً در ركعت دوم نماز چهار ركعتي سلام بدهد.

3- سجده فراموش شده.

4- تشهد فراموش شده

5- بجاي ايستادن سهواً بنشيند ، يا به جاي نشستن برخيزد.

6- در شك ميان «چهار و پنج» بعد از سجده دوم واجب است نماز را تمام كند، بعداً دو سجده سهو بجا آورد، و براي كم يا زياد كردن غير اينها سجده سهو مستحبّ است.(توضیح المسائل ایشان،م 1099)

حکم خون تخم مرغ!!!!

امام:نجس نیست ولی احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کندواگر خون را با زرده به هم بزنند که از بین برود خوردن آن زرده هم  مانعی ندارد.(امام ،توضیح المسائل،ص14،م98)

خامنه ای:محکوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است.(خامنه ای،اجوبۀ الاستفتائات،احکام نجاسات، س269)

سیستانی: خونی كه داخل تخم مرغ می‌‌باشد، نجس نیست ولی خوردن آن خون، حرام است، بنابراین اگر ذره خون را بردارند، خوردن بقیه تخم مرغ مانعی ندارد هرچند احتیاط مستحب آن است كه از خوردن زرده تخم مرغی كه ذرّه‌‌ خون در آن می‌‌باشد، پرهیز شود.(سیستانی،توضیح المسائل جامع،م111)

مکارم:خون تخم مرغ پاک است ولی نمی توان آن را خورد .بنا بر این اگر خون را جدا کند باقی مانده را می توان استفاده کرد. (سایت ،قسمت خون)

                                                 

 

حکم رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه

امام،خامنه ای:اگر ماموم به رکعت اول نماز جمعه نرسد و در رکعت دوم اقتدا کند ، نیت نماز جمعه می کند و رکعت دوم را فرادا می خواند و از نماز ظهر کفایت می کند.(امام،تحریر الوسیله،ج1،م5،ص239- خامنه ای: اجوبه الاستفتائات،س629، ص128- مکارم ، استفتاء از دفتر مکارم02537473قم)

فاضل:باقی نماز را خودش به جا آورد و مستحب است احتیاطا نماز ظهر را به جا آورد.( جامع المسائل ج1،س444،ص122)           

سیستانی:بنابر احتیاط واجب نمی تواند به این نماز جمعه اکتفا کند و باید نماز ظهر را بجا آورد.(توضیح المسائل، م719، ص105)   

بهجت: اگر به رکوع رکعت دوم برسد نماز جمعه او صحیح است  و رکعت دوم را خودش فرادی بخواند ولی اگر شک کند که رکوع امام را درک کرده یا نه نماز جمعه او باطل است و نماز ظهر را بخواند. (توضیح المسائل، م25،ص239)

اگر نمازگزار به یک خطبه یا هر دو خطبه های نماز جمعه نرسد آیا نماز جمعه صحیح است و کفایت از نماز ظهر می کند؟

امام، خامنه ای: نماز جمعه صحیح است و لازم نیست نماز ظهر خوانده شود.(اجوبه الاستفتائات،س629، ص128،فاضل: جامع المسائل ج1،س443،ص121)،بهجت:توضیح المسائل،م17،ص238. سیستانی:توضیح المسائل،بخش احکام نماز جمعه ،ص107.)    

مکارم: نمازش صحیح است ولی احتیاط واجب آن است که عمداً تاخیر نیاندازد. (استفتاء از دفتر 02537473قم)